Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Έκδοση Βιβλιαρίου Ασθενείας ΝΑΤ

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας – έκδοση μόνο από Παραρτήματα Οίκου Ναύτου:

 1. Αίτηση για έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας (δίδεται από το οικείο Παράρτημα Οίκου Ναύτου)
 2. Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία διπλής όψεως – Επικυρωμένη
 3. Τρεις (03) πρόσφατες φωτογραφίες.
 4. Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα (εφόσον υφίσταται), Πρωτότυπη
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφετε τα εξής:
  “Ζητώ για πρώτη φορά την έκδοση βιβλιαρίου ασθενείας από τον Οίκο Ναύτου και δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλο Ταμείο, Φορέα ή Οργανισμό”Συμπληρώνετε από τον άμεσα ασφαλισμένο, υπογράφετε και με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη αρχή.
 6. Βεβαίωση σχολής Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού – Πρωτότυπη (Εάν η έκδοση γίνει μετά την 01/01 του έτους, τότε και η βεβαίωση πρέπει να έχει ημερομηνία μετά την 01/01 του τρέχοντος έτους)
 7. Φωτοτυπία Βεβαίωσης Απόδοσης Α.Φ.Μ. του ιδίου ή φωτοτυπία εκκαθαριστικού εφορίας.
 8. Φωτοτυπία αριθμός Α.Μ.Κ.Α. του ιδίου (από το ΚΕΠ με την Αστυνομική Ταυτότητα)
 9. Εάν διαθέτετε ναυτικό φυλλάδιο – Φωτοτυπία της σελ. 4 -5, εκεί όπου αναγράφονται τα στοιχεία του ναυτικού.
 10. Προαιρετικά – Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης Εμπορικής ή Εθνικής Τράπεζας (Με πρώτο όνομα).