Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Εγγραφές

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

1.Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στη Σχολή. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής ήταν ναυτολογημένος μπορεί να εγγραφεί μέχρι την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος που συνεπάγεται την απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών.

2. Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητή της Α.Ε.Ν. μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής.

3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι πραγματοποιηθείσες ώρες μαθημάτων από την έναρξη του αντιστοίχου εξαμήνου μέχρι την εγγραφή του σπουδαστή, προσμετρώνται για την συμπλήρωση του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών στον συγκεκριμένο σπουδαστή.

4. Μη εγγραφή σπουδαστή, δικαιουμένου προς τούτο, δεν αναστέλλει την συμπλήρωση του ανωτάτου χρονικού ορίου παραμονής του στο ίδιο εξάμηνο.