Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Αποστολή

Στις Α.Ε.Ν. ασκείται διδακτικό, ερευνητικό και κάθε άλλο έργο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία στο πλαίσιο της αποστολής τους. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες των Α.Ε.Ν., υπόκειται δε σε διαρκή αξιολόγηση με σκοπό τη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας των σπουδών, της διδασκαλίας και της έρευνας.

Σύμφωνα με το Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ Α 204/1998), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) είναι περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λειτουργούν σύμφωνα με το Νόμο αυτόν και τον Εσωτερικό Κανονισμό τους.  

Με διάταξη του παραπάνω Νόμου ορίζεται ότι οι Α.Ε.Ν. έχουν ως αποστολή :

α) Τη δημιουργία αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού πλήρως καταρτισμένων με ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική γνώση του αντικειμένου, καθώς και την εξειδίκευση αυτών, βασισμένη στις οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της ναυτιλίας.

β) Τη διατήρηση στενής και αμφίδρομης σχέσης με τους ναυτιλιακούς και άλλους συναφείς οικονομικούς φορείς της χώρας.

γ) Τη συνεργασία μεταξύ τους και με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, για την επίτευξη του σκοπού τους.

δ) Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα εφαρμογής και ανάπτυξης της ναυτικής τεχνολογίας, της διοίκησης και της εκμετάλλευσης του πλοίου.

ε) Τη συμβολή τους στον προσανατολισμό των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

στ) Την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το σκοπό λειτουργίας τους και τη γενικότερη Αποστολή τους, και

ζ) Τη σύμπραξη από κοινού με τα «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)» , για τη διοργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και τη διεξαγωγή έρευνας σε τομείς ενδιαφέροντος της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εμπορικής Ναυτιλίας και με τη σύμφωνη γνώμη των ενδιαφερόμενων «Α.Ε.Ι.», μπορεί να οργανώνονται και να λειτουργούν, να συγχωνεύονται, να μετονομάζονται ή να καταργούνται Π.Μ.Σ. σε γνωστικά αντικείμενα σχετικά με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λειτουργικές ανάγκες της εμπορικής ναυτιλίας. Τα Προγράμματα αυτά οργανώνονται από τα Πανεπιστήμια σε συνεργασία με τις Α.Ε.Ν. Την αρμοδιότητα χορήγησης μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών έχουν τα Πανεπιστήμια.