Οι πρωτεργάτες της ΑΕΝ Χίου

Δωρητές

Οι Δωρητές της ΑΕΝ Χίου

Πρωτεύοντα ρόλο στην ίδρυση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Χίου το 1965, διαδραμάτισαν οι αείμνηστοι εφοπλιστές Ιωάννης Κ. Καρράς και Δημήτριος Ι. Χανδρής

Λίγα χρόνια νωρίτερα το 1959 είχαν επιτύχει την έναρξη λειτουργίας της ιδιωτικής σχολής Μηχανικών και Ασυρματιστών Εμπορικού. Οι ενέργειες τους, που είχαν την στήριξη του συνόλου των Χιωτών εφοπλιστών της εποχής, οδήγησε στην υπογραφή του υπ’ αριθμ. 104/1956 Βασιλικό Διάταγματος, με το οποίο ιδρύθηκε και επισήμως η «Σχολή Μηχανικών εν Χίω».

Η σχολή, λίγα χρόνια έπειτα θα αποκτήσει το δικό της ιδιόκτητο κτίριο και το δικό της μηχανουργείο, όπου οι σπουδαστές της αποκτούσαν πλήρη κατάρτιση, τόσο θεωρητική όσο και πρακτική.

 Οι πρώτοι 21 σπουδαστές της σχολής μηχανικών της Χίου αποφοίτησαν τον Ιούλιο του 1959.

 Με την ΠΥΣ 16/1961 απόφαση η σχολή περνάει στον έλεγχο του Δημοσίου, προκειμένου να βρεθεί λύση στη χρηματοδότηση που απαιτούνταν η εύρυθμη λειτουργία της σχολής.

Ωστόσο ο έλεγχος του Δημοσίου στη σχολή θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από την ανέγερση του ιδιόκτητου κτιρίου της σχολής από τους μεγάλους ευεργέτες της, τους εφοπλιστές Ιωάννης Κ. Καρράς και Δημήτριος Ι. Χανδρής.

Τα έργα ανέγερσης κράτησαν σχεδόν δύο έτη και ολοκληρώθηκαν στις 29 Αυγούστου 1965.

Η τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου στο κτίριο που στεγάζει τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Χίου έγινε την 19 Αυγούστου 1963 με την παρουσία των δωρητών και των οικογενειών τους, του πολιτικού κόσμου της Χίου, ναυτιλιακών παραγόντων και πλήθος κόσμου.

Δύο χρόνια μετά την θεμελίωση, στις 29 Αυγούστου 1965 το κτίριο είναι έτοιμο και παραδίδεται από τους δωρητές  Ι.Κ. Καρρά και Μ. Ι. Χανδρή στο Υπουργείο ναυτιλίας σε ειδική τελετή.

«…η ημέρα αυτή είναι μία από τις πιο ευχάριστες και ηθικώς ικανοποιητικές ημέρες για τους Μίμη και Αντώνη Χανδρή κι εμένα, διότι είναι το κορύφωμα μιας δεκαετούς κοινωφελούς προσπάθειας, η οποία, παρά τας αρχικάς αμφιβολίας, απεδείχθη επιτυχής…το 1955 ολίγοι ήσαν εκείνοι, οι οποίοι ήσαν διατεθειμένοι να υποστηρίξουν εμπράκτως την προώθησιν της Ναυτικής Εκπαιδεύσεως, έστω και αν η έλλειψης αξιωματικών καταστρώματος και μηχανής είχε καταστεί φανερή…είχα φθάσει στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια δια την πραγματοποίησην της ιδέας ιδρύσεως των δύο Σχολών (σ.σ. Μηχανικών και Ασυρματιστών) εις την Χίον ήτο επιβεβλημένη δια λόγους εθνικούς, τοπικούς και επαγγελματικούς…αι Σχολαί συντελούν εις την προώθησιν της ευημερίας και της ανανεώσεως των κοινωνικών τάξεων της χώρας μας…επαγγελματικώς αι Σχολαί προσφέρουν εις την Εμπορικήν Ναυτιλίαν, και προ πάντων στα χιώτικα καράβια, τους αποφοίτους των, των οποίων τόσην έχουν ανάγκην  και τους προτιμούν…»  

Ι.Κ.ΚαρράςΕγκαίνια Δημόσιας Σχολής Μηχανικών Χίου

«…προ δεκαετίας, περίπου, ο φίλτατος κ. Καρράς και ημείς διεπιστώσαμεν την μεγάλην έλλειψη Χίων μηχανικών. Η έλλειψης αυτή ωφείλετο, κατά κύριον λόγον, εις την απουσίαν από το νησί μας του αναλόγου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Αυτήν την έλλειψην αποφασίσαμεν να συμπληρώσωμεν και τα αποτελέσματα της δεκαετίας εδικαίωσαν τας προσδοκίας μας…Ο κ. Καρράς και ημείς σας υπεσχέθημεν σχολήν Μηχανικών εφάμιλλον των καλλιτέρων εν Ελλάδι….εάν η Σχολή είναι περιωπής, περιωπής είναι, επίσης, και η ναυτική μας Πατρίς…Ο χειρότερος Χιώτης ναυτικός είναι ο καλύτερος ξένος…η έμπρακτος απόδειξις του περιεχομένου του δόγματος τούτου είναι η νέα σχολή που βλέπετε σήμερον…πιστεύομεν εις την Εθνικήν μας Ναυτιλίας. Πιστεύομεν εις τα τεράστια οικονομικά, κοινωνικά, και εκπολιτιστικά οφέλη, που προσφέρει εις την Πατρίδα μας και πιστεύομεν ακράδαντως ότι μόνον δια του κατάλληλου, ειδικευμένου έμψυχου υλικού δύναται μία Ναυτιλία να προοδεύση, να αναπτυχθή και να μεγαλουργήση..»

Μ.Ι. ΧανδρήςΕγκαίνια Δημόσιας Σχολής Μηχανικών Χίου

*Η πρώτη φωτογραφία βρίσκεται στο βιβλίο του κ. Σταύρου Γ. Μιχαηλίδη “ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΙΟΥ”, εκδόσεις αλφαπι, Χίος 2017, και είναι μια αναμνηστική φωτογραφία των μελών του Χιακού συνδέσμου (Μάιος 1956). Διακρίνονται, όρθιοι από αριστερά: Γιάννης Ζαννάρας, Γεώργιος Χανδρής, Ιωάννης Σγόντζος, Σωκράτης Σφηκάκης, Λεωνίδας Μπουρνιάς, Μίμης Χανδρής, Λευτέρης Γεωργαντόπουλος, Ανδρέας λαιμός, Νίκος Σωτ. Χαλκιάς, Γρηγόρης Μπαχάς. Καθήμενοι, από αριστερά: Αντώνης Χανδρής, Κωνσταντής Καρράς και Δημήτριος Πίττας (Αρχείο Νικ. Σ. Χαλκιά).