Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Εξάμηνα Πρακτικής Άσκησης επί πλοίου

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου ο σπουδαστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι διαρκείας 4-6 μηνών και κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 6-8 μηνών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια και των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών δεν θα είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.  Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε το ανωτέρω καθοριζόμενο κατά το πρώτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, δύναται να εγγραφεί στο Γ` εξάμηνο, εφόσον το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε υπολείπεται του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού κατά 1 μήνα. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού πέραν του παραπάνω ορίου, είναι δυνατή η εγγραφή του σπουδαστή στο Γ` εξάμηνο, μόνο μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και αιτιολογημένη απόφαση του ΥΝΑΝΠ, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την κατ` εξαίρεση εγγραφή.

2. Κατά την διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο σπουδαστής συμπληρώνει:  α. ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης επί πλοίου και  β. ημερολόγιο απασχόλησης.

3. Ο υπεύθυνος Αξ/κός γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδαστή συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία και παραδίδει στον σπουδαστή εντός σφραγισμένου φακέλου προκειμένου να την προσκομίσει στην Σχολή όπου φοιτά ο σπουδαστής.

4. Οι σπουδαστές που περάτωσαν το Α` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου προσκομίζουν στη Σχολή σε ημερομηνία εντός της εξεταστικής, που ανακοινώνεται μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων, και οπωσδήποτε πριν την εγγραφή τους στο Γ` εξάμηνο ή μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, το ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης επί πλοίου, πλήρως συμπληρωμένο, το ημερολόγιο απασχόλησης, καθώς και το σφραγισμένο φάκελο από υπεύθυνο Αξ/κο του πλοίου, ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού ναυτικών μαθημάτων και ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού συναφούς κατά την κρίση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) ειδικότητας, εξετάζονται προφορικά για τις εργασίες που εκτέλεσαν επί του πλοίου. Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός της προφορικής εξέτασης και βαθμολογείται με την βαθμολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στα μαθήματα.  Η επιτροπή ορίζεται έγκαιρα από το Ε.Σ. της Σχολής και στην περίπτωση που δεν υπηρετεί στη Σχολή επαρκής αριθμός μονίμων καθηγητών ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας του σπουδαστή, δύναται να συμμετέχουν στην Επιτροπή μόνιμοι καθηγητές γενικών και τεχνικών μαθημάτων συναφούς κατά την κρίση του Ε.Σ. ειδικοτήτων ή Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες ναυτικών ή γενικών και τεχνικών μαθημάτων συναφούς κατά την κρίση του Ε.Σ. ειδικοτήτων.

5. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής πραγματοποιούνται καθ` όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους σε ώρες και ημέρες που ορίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής.

6. Εάν ο σπουδαστής στην ανωτέρω εξέταση λάβει βαθμολογία μικρότερη του πέντε (5) τότε η πρακτική άσκηση επί πλοίου θεωρείται ανεπιτυχής και ο σπουδαστής υποχρεούται στην επανεκτέλεσή της και αποκλείεται των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου. Η επανεκτέλεση του εκπαιδευτικού ταξιδιού γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

7. Σπουδαστής που απέτυχε να εκτελέσει εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου τρεις φορές κατά την διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών διαγράφεται οριστικά από την σχολή.

8. Μετά την αξιολόγηση κάθε εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα εγχειρίδια κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.) και τα ημερολόγια απασχόλησης των σπουδαστών φυλάσσονται στην Γραμματεία της Σχολής για έξι (6) μήνες και στην συνέχεια καταστρέφονται.