Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Εξέταση μαθημάτων που αποτελούν ή περιέχουν πρακτικές εφαρμογές

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Η΄ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Τα μαθήματα των οποίων δεν είναι δυνατή η εξέταση με το συνήθη γραπτό τρόπο εξετάζονται κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πρακτικά (συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής εξέτασης) ή γραπτά και πρακτικά κατά τρόπο που ορίζεται για κάθε μάθημα του αναλυτικού προγράμματος. Για τα μαθήματα αυτά βαθμό τελικής επίδοσης αποτελεί η βαθμολογία της παραπάνω πρακτικής εξέτασης ή προκειμένου περί γραπτής και πρακτικής εξέτασης, ο μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο τούτων εξετάσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

2. Η πρακτική εξέταση των παραπάνω μαθημάτων γίνεται κατά μικρές ομάδες σπουδαστών.

3. Προκειμένου για μαθήματα που διδάσκονται κατά το εξάμηνο στους τομείς πρακτικής εκπαίδευσης και εφαρμογών ως τελικός βαθμός επίδοσης λαμβάνεται, είτε ο μέσος όρος των βαθμών εξετάσεων των επιμέρους ενοτήτων, είτε ο βαθμός που προκύπτει από μία τελική πρακτική εξέταση ή συνδυασμός των δύο.