ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών

Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 2000-2006» (ΕΣΠΑ 2000-2006). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 32.770,00 ΕΥΡΩ.

Απόκτηση το 2008.