ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Καυσίμων Λιπαντικών

Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 169.572,65 ΕΥΡΩ.

Απόκτηση το 2020.