ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Πολυμέσων Η/Υ

Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 68.888,89 ΕΥΡΩ.

Απόκτηση το 2018.