ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Συστημάτων Αυτόματου Ελέγχου (ΣΑΕ)

Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 201.367,52 ΕΥΡΩ. 

Απόκτηση το 2018.