ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων – PLC

Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 63.589,74 ΕΥΡΩ.

Απόκτηση το 2018.