ΑΕΝ Χίου

Εργαστήριο Ψύξης – Κλιματισμού

Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 148.376,07 ΕΥΡΩ.

Απόκτηση το 2019.