Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη Σπουδαστών

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

1. Οι σπουδαστές δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχεται από τον Οίκο Ναύτου (Ο.Ν.) στους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Με μέριμνα της Σχολής εφοδιάζονται με βιβλιάρια Ασφαλισμένου και Συνταγολόγιο. 

2. Η Διοίκηση της Α.Ε.Ν. σε συνεννόηση με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της περιοχής μεριμνά για τον εμβολιασμό με τα καθιερωμένα εμβόλια των εισαγομένων σπουδαστών. Επίσης ενεργεί και για τους κατά καιρούς επιβαλλόμενους εμβολιασμούς. 

3. Τα συνήθη φάρμακα παρέχονται από το φαρμακείο της Α.Ε.Ν. 

4. Σπουδαστές που κατά τη γνώμη του Γιατρού του Ο.Ν. χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης, με μέριμνα της Σχολής, μεταφέρονται για θεραπεία σε νοσοκομείο.  Σε περίπτωση εισαγωγής σπουδαστή σε νοσοκομείο, η Διοίκηση της Σχολής ενημερώνει σχετικά τους οικείους του. 

5. Διαγράφεται από τη Σχολή μετά από σύμφωνη γνώμη της ΑΝΥΕ, στην οποία παραπέμπεται από τον Διοικητή αυτεπάγγελτα μετά από γνωμοδότηση Γιατρού ή με αίτησή του, σπουδαστής που αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ότι δεν είναι ικανός για το επάγγελμα του Αξιωματικού Ε.Ν. κατά τις σχετικές διατάξεις περί υγειονομικής εξέτασης των υποψήφιων Α.Ε.Ν.