Γενικά Θέματα Νομοθεσίας

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξη διδακτικά εξάμηνα Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε`, ΣΤ`, και σε δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, όπως φαίνονται παρακάτω:

 α) Τα Α`, Δ`, και ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα, αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

β) Τα Β`, Γ` και Ε` διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 7η Ιουνίου του ίδιου έτους.

 γ) Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους».

Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Β` διδακτικό εξάμηνο. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο ΣΤ` διδακτικό εξάμηνο. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών, β) έχει εξετασθεί επιτυχώς η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

1.Πριν από την έναρξη κάθε εξαμήνου, οι σπουδαστές, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση εγγραφής τους στη Σχολή. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής ήταν ναυτολογημένος μπορεί να εγγραφεί μέχρι την συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος που συνεπάγεται την απόρριψη του σπουδαστή λόγω απουσιών.

2. Οι σχετικές αιτήσεις εγγραφής γίνονται δεκτές με απόφαση του Διοικητή της Α.Ε.Ν. μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής.

3. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις οι πραγματοποιηθείσες ώρες μαθημάτων από την έναρξη του αντιστοίχου εξαμήνου μέχρι την εγγραφή του σπουδαστή, προσμετρώνται για την συμπλήρωση του επιτρεπόμενου ορίου απουσιών στον συγκεκριμένο σπουδαστή.

4. Μη εγγραφή σπουδαστή, δικαιουμένου προς τούτο, δεν αναστέλλει την συμπλήρωση του ανωτάτου χρονικού ορίου παραμονής του στο ίδιο εξάμηνο.

 

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Όλες οι τελικές εξετάσεις είναι προαγωγικές ή απολυτήριες.

2. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολής και συνυπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. Το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται έγκαιρα στο πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.

3. Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι τελικές εξετάσεις των προηγουμένων παραγράφων είναι: 

α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 15η ημέρα του μηνός και εξετάζονται:  Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α`, Δ` ή ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.  II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα. 

β. ΙΟΥΝΙΟΥ που διαρκεί από την 8η Ιουνίου μέχρι και την 5η Ιουλίου με δυνατότητα παράτασης, εαν κριθεί ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλλουν, μέχρι την 9η Ιουλίου και εξετάζονται:  Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.  II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα. 

γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται:  Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β`, Γ`, Ε` και ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.  II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

4. Οφειλόμενο μάθημα θεωρείται κάθε μάθημα διδακτικού εξαμήνου ενός ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο ο σπουδαστής έχει αποτύχει, από την ημέρα που ο σπουδαστής έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα επόμενου διδακτικού εξαμήνου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος. 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ Η΄ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1. Τα μαθήματα των οποίων δεν είναι δυνατή η εξέταση με το συνήθη γραπτό τρόπο εξετάζονται κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πρακτικά (συμπεριλαμβανομένης και της προφορικής εξέτασης) ή γραπτά και πρακτικά κατά τρόπο που ορίζεται για κάθε μάθημα του αναλυτικού προγράμματος. Για τα μαθήματα αυτά βαθμό τελικής επίδοσης αποτελεί η βαθμολογία της παραπάνω πρακτικής εξέτασης ή προκειμένου περί γραπτής και πρακτικής εξέτασης, ο μέσος όρος των βαθμολογιών των δύο τούτων εξετάσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.

2. Η πρακτική εξέταση των παραπάνω μαθημάτων γίνεται κατά μικρές ομάδες σπουδαστών.

3. Προκειμένου για μαθήματα που διδάσκονται κατά το εξάμηνο στους τομείς πρακτικής εκπαίδευσης και εφαρμογών ως τελικός βαθμός επίδοσης λαμβάνεται, είτε ο μέσος όρος των βαθμών εξετάσεων των επιμέρους ενοτήτων, είτε ο βαθμός που προκύπτει από μία τελική πρακτική εξέταση ή συνδυασμός των δύο. 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

1. Οι νεοεισαγόμενοι στις Α.Ε.Ν. σπουδαστές εγγράφονται στο Α` εξάμηνο.

2. Το Α` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές:  α) που περάτωσαν επιτυχώς τα μαθήματα των Α` και Β` εξαμήνων ή υστέρησαν σε επτά (7) από αυτά κατ` ανώτατο όριο, σε διαφορετική περίπτωση επαναφοιτούν στα ίδια εξάμηνα στα μαθήματα που υστέρησαν,  β) που περάτωσαν επιτυχώς το βασικό κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Κανονισμό Εκπαίδευσης των Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,  γ) που πέτυχαν στην εξέταση κολύμβησης.

3. Το Β` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτε-λούν όλοι οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το ΣΤ` διδακτικό εξάμηνο ή υστέρησαν συνολικά σε μέχρι δέκα (10) κατ` ανώτατο όριο εξαμηνιαία μαθήματα Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε`, ΣΤ` εξαμήνων.

4. Στο Γ` εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

5. Στα Δ` Ε` και ΣΤ` εξάμηνα εγγράφονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Γ` ή Δ`, ή Ε` εξάμηνο αντίστοιχα εφόσον δεν απερρίφθησαν λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου απουσιών. Σπουδαστής που υστέρησε σε μαθήματα των Δ`, Ε` και ΣΤ` εξαμήνων συμπεριλαμβανομένων εξαμηνιαίων μαθημάτων των Α` Β` και Γ` εξαμήνων προσέρχεται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

6. Τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να προσέλθει στις εξεταστικές περιόδους των τεσσάρων (4) επόμενων ακαδημαϊκών ετών μετά το ακαδημαϊκό έτος φοίτησής του στο ΣΤ` εξάμηνο και σε όσα μαθήματα υστέρησε.  Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο σπουδαστής έχει δικαίωμα:

(α) να παρουσιάσει/υποστηρίξει την πτυχιακή του εργασία και

(β) να πραγματοποιήσει συμπληρωματικά θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, προκειμένου να συμπληρώσει την απαιτούμενη δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης. 

Σπουδαστής που δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως ανωτέρω, διαγράφεται οριστικά από τη δύναμη της Σχολής του. 

7. Η συνολική διάρκεια φοίτησης στα διδακτικά εξάμηνα δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) ακαδημαϊκά έτη μετά τα οποία διαγράφεται αυτοδίκαια από τη Σχολή.

8. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το Α` ή Β` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, υποχρεούται να το εκτελέσει εκ νέου αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ταξιδιού αυτού.

9. Σπουδαστής δικαιούται να εκτελέσει κάθε εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου μόνο τρεις φορές κατά την διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχει για τρίτη φορά στην εκτέλεση του ιδίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου διαγράφεται οριστικά από την σχολή.  Ο χρόνος εκτέλεσης του Α` εξαμήνου εκπαίδευσης επί πλοίου δεν προσμετράται στον υπολογισμό των έξι ακαδημαϊκών ετών. 

 

ΕΞΑΜΗΝΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙ ΠΛΟΙΟΥ

1. Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου ο σπουδαστής υποχρεούται να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό ταξίδι διαρκείας 4-6 μηνών και κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκπαιδευτικό ταξίδι διάρκειας 6-8 μηνών, με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια και των δύο εκπαιδευτικών ταξιδιών δεν θα είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών.  Σπουδαστής που για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε το ανωτέρω καθοριζόμενο κατά το πρώτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, δύναται να εγγραφεί στο Γ` εξάμηνο, εφόσον το εκπαιδευτικό ταξίδι που πραγματοποίησε υπολείπεται του κατώτατου επιτρεπόμενου ορίου του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού κατά 1 μήνα. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του πρώτου εκπαιδευτικού ταξιδιού πέραν του παραπάνω ορίου, είναι δυνατή η εγγραφή του σπουδαστή στο Γ` εξάμηνο, μόνο μετά από εισήγηση της υπηρεσίας και αιτιολογημένη απόφαση του ΥΝΑΝΠ, εφόσον αποδεδειγμένα συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι σοβαροί λόγοι που δικαιολογούν την κατ` εξαίρεση εγγραφή.

2. Κατά την διάρκεια κάθε εκπαιδευτικού ταξιδιού ο σπουδαστής συμπληρώνει:  α. ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης επί πλοίου και  β. ημερολόγιο απασχόλησης.

3. Ο υπεύθυνος Αξ/κός γέφυρας ή μηχανής του πλοίου, που είχε αναλάβει την εκπαίδευση του σπουδαστή συντάσσει σχετική έκθεση της εν γένει επίδοσής του θεωρημένη από τον πλοίαρχο, την οποία και παραδίδει στον σπουδαστή εντός σφραγισμένου φακέλου προκειμένου να την προσκομίσει στην Σχολή όπου φοιτά ο σπουδαστής.

4. Οι σπουδαστές που περάτωσαν το Α` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου προσκομίζουν στη Σχολή σε ημερομηνία εντός της εξεταστικής, που ανακοινώνεται μαζί με το πρόγραμμα των εξετάσεων, και οπωσδήποτε πριν την εγγραφή τους στο Γ` εξάμηνο ή μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, το ειδικό εγχειρίδιο κατευθυνόμενης πρακτικής άσκησης επί πλοίου, πλήρως συμπληρωμένο, το ημερολόγιο απασχόλησης, καθώς και το σφραγισμένο φάκελο από υπεύθυνο Αξ/κο του πλοίου, ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού ναυτικών μαθημάτων και ένα μέλος εκπαιδευτικού προσωπικού συναφούς κατά την κρίση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (Ε.Σ.) ειδικότητας, εξετάζονται προφορικά για τις εργασίες που εκτέλεσαν επί του πλοίου. Ο τελικός βαθμός είναι ο βαθμός της προφορικής εξέτασης και βαθμολογείται με την βαθμολογική κλίμακα που αντιστοιχεί στα μαθήματα.  Η επιτροπή ορίζεται έγκαιρα από το Ε.Σ. της Σχολής και στην περίπτωση που δεν υπηρετεί στη Σχολή επαρκής αριθμός μονίμων καθηγητών ναυτικών μαθημάτων ειδικότητας του σπουδαστή, δύναται να συμμετέχουν στην Επιτροπή μόνιμοι καθηγητές γενικών και τεχνικών μαθημάτων συναφούς κατά την κρίση του Ε.Σ. ειδικοτήτων ή Επιστημονικοί/Εργαστηριακοί Συνεργάτες ναυτικών ή γενικών και τεχνικών μαθημάτων συναφούς κατά την κρίση του Ε.Σ. ειδικοτήτων.

5. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής πραγματοποιούνται καθ` όλη την διάρκεια του διδακτικού έτους σε ώρες και ημέρες που ορίζει το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής έτσι ώστε να μην παρακωλύεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής.

6. Εάν ο σπουδαστής στην ανωτέρω εξέταση λάβει βαθμολογία μικρότερη του πέντε (5) τότε η πρακτική άσκηση επί πλοίου θεωρείται ανεπιτυχής και ο σπουδαστής υποχρεούται στην επανεκτέλεσή της και αποκλείεται των μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου. Η επανεκτέλεση του εκπαιδευτικού ταξιδιού γίνεται μέσα στα όρια που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό.

7. Σπουδαστής που απέτυχε να εκτελέσει εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου τρεις φορές κατά την διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών διαγράφεται οριστικά από την σχολή.

8. Μετά την αξιολόγηση κάθε εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου, τα εγχειρίδια κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης (Κ.Ε.Π.) και τα ημερολόγια απασχόλησης των σπουδαστών φυλάσσονται στην Γραμματεία της Σχολής για έξι (6) μήνες και στην συνέχεια καταστρέφονται.

 

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

1. Οι αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται στις Α.Ε.Ν. που φοιτούν οι ενδιαφερόμενοι σπουδαστές μετά τη λήξη του διδακτικού έτους και μέχρι την 15η Ιουλίου κάθε Ακαδημαϊκού έτους. Οι νεοεισαγόμενοι σπουδαστές δύνανται να υποβάλουν αιτήσεις για μετεγγραφή, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω των Α.Ε.Ν. 

2. Ο αριθμός των μετεγγραφομένων που μπορεί να δεχθεί μία Σχολή Α.Ε.Ν. είναι ίσος με το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων, κατά το έτος αναφοράς, σε αυτή τη Σχολή Α.Ε.Ν., όπως αυτός είχε ορισθεί. Σε κάθε Α.Ε.Ν. το Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί αιτιολογημένα μεγαλύτερο ποσοστό μετεγγραφομένων που θα γίνουν δεκτοί σε Σχολή αυτής της Α.Ε.Ν. Σε περίπτωση δεκαδικού υπολοίπου, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα. Το ίδιο Συμβούλιο εισηγείται και τον αριθμό μετεγγραφομένων για τους Α` διετείς, τριετείς, σε αναστολή, κ.τ.λ., καθώς και για τα Γ` και Δ` εξάμηνα.

3. Χορήγηση του δικαιώματος μετεγγραφής πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των μορίων που ο δικαιούχος σωρεύει από τα κάτωθι κριτήρια: 

α) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 5).

β) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των έξι χιλιάδων (3.001 έως 6.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 4). 

γ) Το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου, εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδημα, και των μελών της οικογένειάς του, σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των εννέα χιλιάδων (6.001 έως 9.000) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Το ανωτέρω ποσό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Μόρια 3). Η μοριοδότηση των περιπτώσεων α` έως και γ` γίνεται πάντα διαζευκτικώς, λαμβάνεται δε κατ` αυτήν υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα της σχετικής δήλωσης του δικαιούχου. 

δ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός και από τους δύο γονείς (Μόρια 3). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου και ληξιαρχική πράξη θανάτου. 

ε) Ο δικαιούχος να είναι μέλος πολύτεκνης οικογένειας (Μόρια 2). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) που να είναι σε ισχύ. 

στ) Ο δικαιούχος να είναι μέλος τρίτεκνης οικογένειας (Μόριο 1). Απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου. 

ζ) Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, φοιτητή του προπτυχιακού κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Α.Ε.Ν. ή Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), ή στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν, το ίδιο σχολικό έτος, στις πανελλαδικές εξετάσεις (Μόριο 1). Προκειμένου για περιπτώσεις αδελφών φοιτητών ή σπουδαστών απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου οικείου τμήματος από την οποία να προκύπτει η φοιτητική ιδιότητα του αδελφού, καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του, του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, η οποία θα είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Αρμόδια Αρχή. Επίσης, ο τόπος μόνιμης κατοικίας των γονέων προκύπτει από έγγραφο δημόσιας Αρχής ή Υπηρεσιών ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.  Στις ως άνω περιπτώσεις, μεταξύ του τόπου κατοικίας των γονέων ή του έχοντος την επιμέλεια και του τόπου σπουδών του αδελφού, προτεραιότητα για τη μετεγγραφή έχει ο τόπος που δεν είναι οι πόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

η) Ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή έχουν παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της Φ. 151/17897/Β6/2014 (Β` 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και αντικαθίσταται (Μόριο 1). 

θ) Ο δικαιούχος να είναι ορφανός από τον έναν γονέα ή να είναι τέκνο άγαμης μητέρας (Μόριο 1). Απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου εξαμήνου. 

ι) Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά την ανωτέρω μοριοδότηση, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια εισαγωγής στις Α.Ε.Ν. των αιτούντων κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης. 

4. Δεν εμπίπτουν στο ποσοστό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου τα τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/90 (Α` 120), τα οποία έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στην πόλη που ο γονέας ή ο έχων την επιμέλεια δηλώνει ως μόνιμη κατοικία του. 

5. Κάθε Α.Ε.Ν. προωθεί στο ΥΝΑΝΠ/ΔΕΚΝ τις αιτήσεις μετεγγραφών με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, προκειμένου για σπουδαστές, πλην των νεοεισαγομένων, μέχρι την 31η του μηνός Αυγούστου, αναφέροντας τον αριθμό μετεγγραφόμενων σπουδαστών που μπορεί να δεχθεί. Οι αιτήσεις συνοδεύονται και από αντίγραφο της σπουδαστικής κατάστασης του ενδιαφερόμενου με πίνακες από τα μόρια που συγκεντρώνει κάθε σπουδαστής σύμφωνα με την παρούσα.  Ο Υ.ΝΑ.Ν.Π. με απόφασή του, με βάση τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εγκρίνει τις μετεγγραφές σε κάθε Α.Ε.Ν. 

6. Αλλαγή ειδικότητας δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση.  7. Ο Υ.ΝΑ.Ν.Π. με απόφασή του, με βάση τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου εγκρίνει τις μετεγγραφές σε κάθε Α.Ε.Ν., το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου για το χειμερινό εξάμηνο και την 20η Φεβρουαρίου για το εαρινό εξάμηνο, ενώ για το Α` εξάμηνο οι μετεγγραφές εγκρίνονται το αργότερο ένα μήνα μετά την τελευταία εισαγωγή των νεοεισαγόμενων υποψηφίων σπουδαστών που θα έχουν δικαίωμα μεταγραφής. 

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 

1. Οι σπουδαστές δικαιούνται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη που παρέχεται από τον Οίκο Ναύτου (Ο.Ν.) στους ασφαλισμένους του, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία. Με μέριμνα της Σχολής εφοδιάζονται με βιβλιάρια Ασφαλισμένου και Συνταγολόγιο. 

2. Η Διοίκηση της Α.Ε.Ν. σε συνεννόηση με τις Υγειονομικές Υπηρεσίες της περιοχής μεριμνά για τον εμβολιασμό με τα καθιερωμένα εμβόλια των εισαγομένων σπουδαστών. Επίσης ενεργεί και για τους κατά καιρούς επιβαλλόμενους εμβολιασμούς. 

3. Τα συνήθη φάρμακα παρέχονται από το φαρμακείο της Α.Ε.Ν. 

4. Σπουδαστές που κατά τη γνώμη του Γιατρού του Ο.Ν. χρήζουν νοσοκομειακής περίθαλψης, με μέριμνα της Σχολής, μεταφέρονται για θεραπεία σε νοσοκομείο.  Σε περίπτωση εισαγωγής σπουδαστή σε νοσοκομείο, η Διοίκηση της Σχολής ενημερώνει σχετικά τους οικείους του. 

5. Διαγράφεται από τη Σχολή μετά από σύμφωνη γνώμη της ΑΝΥΕ, στην οποία παραπέμπεται από τον Διοικητή αυτεπάγγελτα μετά από γνωμοδότηση Γιατρού ή με αίτησή του, σπουδαστής που αποδεικνύεται κατά τη διάρκεια της φοίτησής του ότι δεν είναι ικανός για το επάγγελμα του Αξιωματικού Ε.Ν. κατά τις σχετικές διατάξεις περί υγειονομικής εξέτασης των υποψήφιων Α.Ε.Ν.