Γενικά Θέματα Νομοθεσίας

Ειδικό Τμήμα Υποψηφίων Μηχανικών Γ Τάξης ΕΝ

ΓΕΝΙΚΑ

  1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους.
  2. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 9η Ιουλίου του επόμενου έτους.

Κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους λειτουργούν σειριακά οι κύκλοι και τα εξάμηνα εκπαίδευσης που αναφέρονται στα παραρτήματα του Κανονισμού Σπουδών του Ειδικού Τμήματος Εκπαίδευσης υποψηφίων Μηχανικών Γ τάξης Ε.Ν.

  1. Εξεταστική περίοδος είναι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις:

α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 20η ημέρα του μηνός.

β. ΙΟΥΝΙΟΥ, που διαρκεί από την 13η μέχρι και την 5η Ιουλίου.

γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ, που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 25η ημέρα του μηνός.

δ. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων κάθε κύκλου ή εξαμήνου εκπαίδευσης.

ε. Οι πρώτες δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες κάθε διδακτικής περιόδου δύνανται να διατίθενται για εξετάσεις οφειλομένων μαθημάτων του προηγούμενου έτους.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

  1. Οι εγγραφές των σπουδαστών/-στριών γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και λήγουν πέντε (05) ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων του κύκλου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  2. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή:

α. Αίτηση του/της υποψηφίου/-ας.

β. Πιστοποιητικό του ΥΝΑΝΠ/ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ/ΔΕΚΝ Δ, ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του/της σύμφωνα με το Π.Δ. 141/14 (Α 232), όπως ισχύει. Ειδικά για τους υποψηφίους Ηλεκτρολόγους Ε.Ν. αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΙΕΚ, η θαλάσσια υπηρεσία που απαιτείται για την εγγραφή είναι 12 μηνών στην ειδικότητα.

γ. Δύο (02) φωτογραφίες.

  1. Υποψήφιος/-α δύναται να εγγράφεται σε επόμενο κύκλο/εξάμηνο που τυχόν υποχρεούται να παρακολουθήσει ανεξάρτητα από την τελική επίδοσή του/της σε προηγούμενο κύκλο/εξάμηνο, εκτός της περίπτωσης απόρριψής του/της λόγω υπέρβασης του προβλεπομένου ορίου απουσιών.

 

ΦΟΙΤΗΣΗ

1.Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική

2.Σπουδαστής/τρια, που κατά την διάρκεια φοίτησης απουσίασε περισσότερες ώρες από το 15 % των ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται σε κάθε κύκλο ή εξάμηνο εκπαίδευσης, απορρίπτεται και δύναται να εγγραφεί εκ νέου στον κύκλο ή το εξάμηνο αυτό.

3.Τα μαθήματα διακόπτονται για τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τον ΕΚ/ΑΕΝ.

4.Σπουδαστής/τρια που κατά τη διάρκεια φοίτησης απουσίασε περισσότερο από το 10 % των συνολικών ωρών διδασκαλίας του κύκλου ή του εξαμήνου που φοιτά, δεν δικαιούται επιδότησης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει σε 20 % σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.