Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Προαγωγικές & Απολυτήριες Εξετάσεις

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

1. Όλες οι τελικές εξετάσεις είναι προαγωγικές ή απολυτήριες.

2. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται στη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται με ευθύνη του Διευθυντή της Σχολής και συνυπογράφεται από τον Διοικητή της Α.Ε.Ν. Το πρόγραμμα εξετάσεων αναρτάται έγκαιρα στο πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.

3. Οι εξεταστικές περίοδοι κατά τις οποίες γίνονται οι τελικές εξετάσεις των προηγουμένων παραγράφων είναι: 

α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 15η ημέρα του μηνός και εξετάζονται:  Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α`, Δ` ή ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.  II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα. 

β. ΙΟΥΝΙΟΥ που διαρκεί από την 8η Ιουνίου μέχρι και την 5η Ιουλίου με δυνατότητα παράτασης, εαν κριθεί ότι οι ανάγκες της σχολής το επιβάλλουν, μέχρι την 9η Ιουλίου και εξετάζονται:  Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε` και ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα κατά το τρέχον διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.  II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα. 

γ. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ που διαρκεί από την 1η μέχρι και την 25η ημέρα του μήνα και εξετάζονται:  Ι) Οι σπουδαστές που έχουν εγγραφεί στα Β`, Γ`, Ε` και ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος, στα μαθήματα των εξαμήνων αυτών.  II) Όλοι οι σπουδαστές που έχουν οφειλόμενα μαθήματα.

4. Οφειλόμενο μάθημα θεωρείται κάθε μάθημα διδακτικού εξαμήνου ενός ακαδημαϊκού έτους, στο οποίο ο σπουδαστής έχει αποτύχει, από την ημέρα που ο σπουδαστής έχει εγγραφεί και παρακολουθεί μαθήματα επόμενου διδακτικού εξαμήνου στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος.