ΑΕΝ Χίου

Προσομειωτής Μηχανοστάσιου

Πρόκειται για Σύστημα Προσομοιωτή Μηχανοστασίου Πλοίου της RHEINMETAL τύπου SES-4000. Χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2000-2006» (ΕΣΠΑ 2000-2006). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 639.030,00 ΕΥΡΩ. 

Απόκτηση το 2008.