Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Πρόοδος Σπουδαστών

ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ

1. Οι νεοεισαγόμενοι στις Α.Ε.Ν. σπουδαστές εγγράφονται στο Α` εξάμηνο.

2. Το Α` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτελούν όλοι οι σπουδαστές:  α) που περάτωσαν επιτυχώς τα μαθήματα των Α` και Β` εξαμήνων ή υστέρησαν σε επτά (7) από αυτά κατ` ανώτατο όριο, σε διαφορετική περίπτωση επαναφοιτούν στα ίδια εξάμηνα στα μαθήματα που υστέρησαν,  β) που περάτωσαν επιτυχώς το βασικό κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Κανονισμό Εκπαίδευσης των Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων,  γ) που πέτυχαν στην εξέταση κολύμβησης.

3. Το Β` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου εκτε-λούν όλοι οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το ΣΤ` διδακτικό εξάμηνο ή υστέρησαν συνολικά σε μέχρι δέκα (10) κατ` ανώτατο όριο εξαμηνιαία μαθήματα Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε`, ΣΤ` εξαμήνων.

4. Στο Γ` εξάμηνο εγγράφονται οι σπουδαστές που περάτωσαν επιτυχώς το πρώτο εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου.

5. Στα Δ` Ε` και ΣΤ` εξάμηνα εγγράφονται οι σπουδαστές που παρακολούθησαν το Γ` ή Δ`, ή Ε` εξάμηνο αντίστοιχα εφόσον δεν απερρίφθησαν λόγω υπέρβασης του ανώτατου ορίου απουσιών. Σπουδαστής που υστέρησε σε μαθήματα των Δ`, Ε` και ΣΤ` εξαμήνων συμπεριλαμβανομένων εξαμηνιαίων μαθημάτων των Α` Β` και Γ` εξαμήνων προσέρχεται στις επόμενες εξεταστικές περιόδους.

6. Τελειόφοιτος σπουδαστής μπορεί να προσέλθει στις εξεταστικές περιόδους των τεσσάρων (4) επόμενων ακαδημαϊκών ετών μετά το ακαδημαϊκό έτος φοίτησής του στο ΣΤ` εξάμηνο και σε όσα μαθήματα υστέρησε.  Στο ίδιο χρονικό διάστημα ο σπουδαστής έχει δικαίωμα:

(α) να παρουσιάσει/υποστηρίξει την πτυχιακή του εργασία και

(β) να πραγματοποιήσει συμπληρωματικά θαλάσσιο εκπαιδευτικό ταξίδι, προκειμένου να συμπληρώσει την απαιτούμενη δωδεκάμηνη θαλάσσια υπηρεσία κατευθυνόμενης επί πλοίου εκπαίδευσης. 

Σπουδαστής που δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές του ως ανωτέρω, διαγράφεται οριστικά από τη δύναμη της Σχολής του. 

7. Η συνολική διάρκεια φοίτησης στα διδακτικά εξάμηνα δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα έξι (6) ακαδημαϊκά έτη μετά τα οποία διαγράφεται αυτοδίκαια από τη Σχολή.

8. Σπουδαστής που δεν εκτέλεσε επιτυχώς το Α` ή Β` εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου, υποχρεούται να το εκτελέσει εκ νέου αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης του ταξιδιού αυτού.

9. Σπουδαστής δικαιούται να εκτελέσει κάθε εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου μόνο τρεις φορές κατά την διάρκεια τριών διαδοχικών ακαδημαϊκών ετών. Σε περίπτωση κατά την οποία αποτύχει για τρίτη φορά στην εκτέλεση του ιδίου εξαμήνου πρακτικής άσκησης επί πλοίου διαγράφεται οριστικά από την σχολή.  Ο χρόνος εκτέλεσης του Α` εξαμήνου εκπαίδευσης επί πλοίου δεν προσμετράται στον υπολογισμό των έξι ακαδημαϊκών ετών.