Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού

Φοίτηση

ΦΟΙΤΗΣΗ

Η διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε έξη διδακτικά εξάμηνα Α`, Β`, Γ`, Δ`, Ε`, ΣΤ`, και σε δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου, όπως φαίνονται παρακάτω:

α) Τα Α`, Δ`, και ΣΤ` διδακτικά εξάμηνα, αρχίζουν την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και λήγουν την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

β) Τα Β`, Γ` και Ε` διδακτικά εξάμηνα αρχίζουν την 16η Φεβρουαρίου κάθε έτους και λήγουν την 7η Ιουνίου του ίδιου έτους.

 γ) Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 1η Ιουλίου και λήγει την 15η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου αρχίζει την 16η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.

Το πρώτο (Α) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο Β` διδακτικό εξάμηνο. Το δεύτερο (Β) εξάμηνο πρακτικής άσκησης επί πλοίου πραγματοποιείται από τους σπουδαστές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης τους στο ΣΤ` διδακτικό εξάμηνο. Η συνολική διάρκεια της πρακτικής άσκησης επί πλοίου είναι τουλάχιστον 12 μήνες.

Σπουδαστής γίνεται πτυχιούχος μετά την παρέλευση της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας σπουδών, εφόσον:α) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών, β) έχει εξετασθεί επιτυχώς η πτυχιακή του εργασία και γ) έχει περατώσει με επιτυχία τα δύο εξάμηνα πρακτικής άσκησης επί πλοίου.