Επαναπροκήρυξη για μια (01) θέση επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας

Επαναπροκήρυξη για μια (01) θέση επιστημονικών συνεργατών γενικών και τεχνικών μαθημάτων πτυχιούχο αγγλικής φιλολογίας.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την επαναπροκήρυξη: https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦ6Σ4653ΠΩ-4Γ5?inline=true