Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολή της Πράξης ”Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2020-2021”

Ενέργειες Δημοσιότητας & Προβολή της Πράξης ”Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2020-2021” με κωδικό ΟΠΣ 5069197 στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020.

Στο έγγραφο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ-ΕΝΤΥΠΟ-20-21  του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Κλάδος Β’ Ναυτιλίας, Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (Γραφείο Θεμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης) αναφέρονται τα εξής:

Για το έργο «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 2020-2021»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι μια οικογένεια ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών που συνεργάζονται για τη βελτίωση του τρόπου ζωής των πολιτών τους και για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. Η ΕΕ καθιέρωσε την ειρήνη και την ευημερία μεταξύ των πολιτών της, δημιούργησε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα (το ευρώ) και μία «ενιαία αγορά» χωρίς σύνορα, όπου τα αγαθά, οι άνθρωποι, οι υπηρεσίες και τα κεφάλαια κυκλοφορούν ελεύθερα. Η ΕΕ αποτελεί μεγάλη εμπορική δύναμη και κατέχει παγκόσμια πρωτοκαθεδρία σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος και η αναπτυξιακή βοήθεια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ Ε.Ε. –  ΕΣΠΑ 2014-2020

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010, το οποίο ενέκρινε τη στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, η Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να υποστηρίζουν την έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, προωθώντας την αρμονική ανάπτυξη της Ένωσης και μειώνοντας τις περιφερειακές ανισότητες. Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία – ΕΔΕΤ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Ένωσης για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω της υλοποίησης του ΕΣΠΑ επιδιώκεται η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών της χώρας που συνετέλεσαν στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης αλλά και των προβλημάτων, οικονομικών και κοινωνικών, που αυτή δημιούργησε.

«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ»

 

 • Κατά την διάρκεια του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000 – 2006), η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ), μετά από διαπραγματεύσεις και συντονισμένες προσπάθειες πέτυχε την ένταξη και υλοποίηση έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» (2000-2006), στις σχολές συνεχιζόμενης κατάρτισης, στο πλαίσιο του οποίου μέχρι το έτος 2006 πραγματοποιήθηκε συνολική απορρόφηση περί τα 25 εκατ € .
 • Κατά την διάρκεια του Ε.Σ.Π.Α 2007-2013 η εν λόγω πράξη για το χρονικό διάστημα 2008-2013 αρχικά είχε ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) του Υπουργείου Εργασίας, ενώ το 2012 πραγματοποιήθηκε ανάκληση και ένταξη στο Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», καλύπτοντας δράσεις για το χρονικό διάστημα από το 2008 έως 2013 ως ακολούθως:
 1. Για τα έτη 2008-2010, η πράξη έχει ενταχθεί με π/υ 7.680.000,00 ευρώ και ολοκληρώθηκε με συνολική απορρόφηση ύψους 7.113.778,28 ευρώ (92,63%).

2.Για το έτος 2011, η πράξη έχει ενταχθεί με π/υ 3.840.000,00 ευρώ και ολοκληρώθηκε  με συνολική απορρόφηση ύψους 3.200.675,90 ευρώ (83,35%).

 1. Για το έτος 2012, η πράξη έχει ενταχθεί με π/υ 3.840.000,00 ευρώ και ολοκληρώθηκε με συνολική απορρόφηση ύψους 2.896,079,41 ευρώ (74,71%).
 2. Για το έτος 2013, η πράξη έχει ενταχθεί με π/υ 5.000.000,00 ευρώ και ολοκληρώθηκε με συνολική απορρόφηση ύψους 3.530.292,13 ευρώ(70,61%).
 • Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»:

 

 1. Εντάχθηκε και υλοποιήθηκε η πράξη «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2015-2017», με Π/Υ 688.210,95€.
 2. Εντάχθηκε και υλοποιήθηκε η πράξη «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2017-2018», με Π/Υ 540.541,60€.
 3. Εντάχθηκε και υλοποιείται η πράξη «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2018-2019», με Π/Υ 540.541,60€.
 4. Εντάχθηκε και υλοποιείται η πράξη «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2019-2020»,», με Π/Υ968.640,10€.
 5. Εντάχθηκε και υλοποιείται η πράξη «Προγράμματα Κατάρτισης Ανέργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης 2020-2021»,», με Π/Υ968.640,10€.

 

Βασικός στόχος του έργου αποτελεί η βελτίωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για τη δημιουργία του κατάλληλου εξειδικευμένου ναυτεργατικού δυναμικού, που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες συνθήκες του επαγγέλματος και θα καλύπτει τις απαιτήσεις επαγγελματικής ικανότητας που καθορίζονται από τις ισχύουσες Διεθνείς Συμβάσεις. Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην υποβοήθηση των ναυτικών στην εξεύρεση εργασίας και κατά συνέπεια καλύπτει τον βασικό στόχο του ΕΚΤ που είναι η καταπολέμηση της ανεργίας.