Οριστικός πίνακας επιλεγέντων, κατ’ αξιολογική σειρά και αποκλειόμενων Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας