Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. ανά προκηρυσσόμενη θέση

Αναρτήθηκαν στην Διαύγεια oι Οριστικοί Πίνακες κατ΄ αξιολογική σειρά, επιλεγέντων και αποκλειομένων υποψηφίων Ε.Ε.Π. 2021-2023 ανά προκηρυσσόμενη θέση.

Οριστικοί Πίνακες (φ.13) αναρτηθέντες στη διαύγεια με ΑΔΑ: 
α) 9ΒΙΩ4653ΠΩ-6ΧΘ - Α.1. ι.α. Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων 
β) ΨΕ7Ξ4653ΠΩ-ΥΗΗ - Α.1. ι.β. Επιστημ.Μηχανικοί ΕΝ Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων 
γ) ΨΓΧ94653ΠΩ-ΗΓΔ - Α.1. ιι.α. Μηχανολόγοι Μηχανικοί Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
δ) Ω8ΗΥ4653ΠΩ-ΟΧ1 - Α.1. ιι.β.Hλεκτρολόγοι Μηχανικοί Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
ε) 967Κ4653ΠΩ-9ΥΤ - Α.1.ιι.γ.Ειδικότητας Xημικού Μηχανικού Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
στ) 9ΥΦΟ4653ΠΩ-ΚΦΠ - Α.1.ιι.δ.Ειδικότητας Μαθηματικού Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
ζ) Ω2Μ44653ΠΩ-ΘΑ9 - Α.1.ιι.ε. Ειδικότητας Φυσικού Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
η) 6Υ8Β4653ΠΩ-2ΑΘ - Α.1.ιι.ζ. Ειδικότητας Αγγλικής Φιλολογίας Οριστικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
θ) Ω0Κ24653ΠΩ-8Υ0 - Α.1.ιι.στ Ειδικότητας Νομικού Αρχικός Πίνακας Επιστημονικών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
ι) 954Μ4653ΠΩ-1ΣΦ -Α.2.ι. Μηχανικοί ΕΝ Οριστικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών Μαθημάτων 
ια) ΨΗ0Ρ4653ΠΩ-ΨΨΚ - Α.2.ιι.α. Hλεκτρολόγοι Μηχανικοί Οριστ ικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
ιβ) 9ΗΣΟ4653ΠΩ-ΗΝΣ -Α.2.ιι.β.Πληροφορικής Οριστ ικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων 
ιγ) 9ΟΤ14653ΠΩ-ΥΝ6 - Α.2.ιι.γ. Εργ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί Οριστικός Πίνακας Εργαστηριακών Συνεργατών Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων