Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΧΙΟΥ για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Επαναπροκήρυξη για την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και με ωριαία αντιμισθία στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) ΧΙΟΥ για το διδακτικό έτος 2022-2023 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)
ΑΔΑ : ΨΠΚΒ4653ΠΩ-ΘΩΛ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 28 Νοεμβρίου 2022.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την προκήρυξη:

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9Κ404653ΠΩ-7ΓΔ