Πολιτική Ποιότητας

Το πλαίσιο λειτουργίας

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2015, αποτελεί εκπλήρωση ενός μακροχρόνιου στόχου της Ναυτιλιακής Διοίκησης της χώρας μας, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ΔΣ STCW 78 καθώς και στις αντίστοιχες απαιτήσεις της Ενωσιακής νομοθεσίας. 

Η εφαρμογή ΣΔΠ αποδεικνύει τη δέσμευση της  Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών και των Σχολών Ε.Ν. για την συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών τους, για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την εστίασή τους στην ποιοτική εξυπηρέτηση των σπουδαστών και των ναυτικών. 

Το Εγχειρίδιο Λειτουργίας έχει εκδοθεί με σκοπό να περιγράψει εξειδικευμένα τον τρόπο λειτουργίας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και των Σχολών Ε.Ν. του Υπουργείου Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε σχέση με τις γενικές αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Αντίστοιχα, το Εγχειρίδιο Οργανισμού έχει εκδοθεί με σκοπό να περιγράψει τις γενικές αρχές του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (ΔΕΚΝ) και οι Σχολές Ε.Ν. του Υπουργείου Nαυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.